21
ก.พ.

ตรวจติดตามงานภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ตรวจติดตามงาน ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ท่านนายกบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี และทีมงาน

ตรวจติดตามงานภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563