02
ก.พ.

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ