02
ก.พ.

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ในวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ

Administration in the mid-follicular phase causes inhibition of folliculogenesis and reduction of estradiol concentration. viagra malaysia Administration at the time of the luteinizing hormone peak delays follicular rupture by 5 to 9 days.

add your comment